Απουσίες

  • Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση του μαθητή από το σχολείο κατά την ώρα λειτουργίας του χωρίς την άδεια του Δ/ντη. Οι απουσίες καταχωρούνται ως αδικαιολόγητες και επιβάλλονται κυρώσεις.
  • Το όριο των απουσιών είναι:
Αδικαιολόγητες Σύνολο
για το Γυμνάσιο 64 114
για το Λύκειο 50 114
  • Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας ο κηδεμόνας προσκομίζει δικαιολογητικά (αν οι ημέρες απουσίας ήταν περισσότερες από (2) υποχρεωτικά από γιατρό) και συμπληρώνει έντυπο δικαιολόγησης απουσιών εντός (10) ημερών από την επιστροφή του μαθητή. Οι απουσίες που μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας είναι μέχρι 10 ημέρες και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά για ολόκληρο διδακτικό έτος.