Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου για την έναρξη του Σχ. Έτους 2017-18

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ,                                             ?ν Φλωρίν? τ? 4? Σεπτεμβρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 100η

?π? τ? ?νάρξει το? νέου σχολικο? ?τους 2017-201810

Πρ?ς

το?ς Μαθητ?ς κα? το?ς ?κπαιδευτικο?ς τ?ν Σχολείων

τ?ς Μητροπολιτικ?ς Περιφερείας μας.

?γαπητά μας παιδιά. ?γαπητοί μας ?κπαιδευτικοί.

Μ? τ?ν βοήθεια το? Θεο? ?κούστηκε πρ?ν λίγο τ? ?ηδόνι το? σχολείου σας, πο? α?τ? ε?ναι τ? σχολικ? κουδούνι. Πόσοι συμμαθητές σας ?κουσαν σήμερα α?τ?ν τ?ν ?χο κα? μαζεύτηκαν γι? τ?ν ?γιασμ? κα? τ?ν ?ναρξι τ?ν μαθημάτων τ?ς καινούργιας χρονι?ς; ?π? καρδίας ε?χόμαστε ν? σ?ς σκέπη τ? χέρι το? Θεο? σ? ?λην τ?ν σχολικ? χρονιά.

Σήμερα θέλω ν? σ?ς π? γι? ?να ?λεκτρονικ? παιχνίδι. Μ?ν ?πορήσητε κα? π?τε, Γι? δ?ς ? ?πίσκοπος μ?ς κάμνει λόγο γι? ?λεκτρονικ? παχνίδια! Κι ?μως, παιδιά, α?σθάνομαι ?πιτακτικ? τ?ν ?νάγκη ν? ?πιστήσω τ?ν προσοχή σας σα?τ? τ? δολοφονικ? παιχνίδι. Διότι α?τ? μέχρι στιγμ?ς ε?θύνεται γι? 130 α?τοκτονίες παιδι?ν κα? κυρίως κοριτσι?ν σ? ?λον τ?ν κόσμο, ?σως κα? στ?ν ?λλάδα, ?πως γράφουν. Ε?ναι τ? παιχνίδι πο? ?νομάζεται ΜΠΛΕ ΦΑΛΑΙΝΑ! Τ? ?νομά του τ? π?ραν ?π? τ?ς μπλ? φάλαινες ο? ?πο?ες παιχνιδίζοντας βγαίνουν στ? ρηχ? νερ? κα? ?πως ε?ναι φυσικ? κολλ?νε στ?ν ?μμο κα? δ?ν μπορο?ν ν? φύγουν. Μ? λίγα λόγια ?τσι α?τοκτονο?ν ο? μπλ? φάλαινες. Τ? ?διο παθαίνουν κα? ο? καρχαρίες ?ν κολλήσουν στ?ν βυθό. Δ?ν μπορο?ν ν? ξεκινήσουν κα? ?κε? τελειώνουν.

Α?τ?ν τ?ν ε?κόνα συνέλαβε στ? δαιμονικ? μυαλό του, ?τριψε τ? χέρια του κα? πικροχαμογέλασε κάποιος, μακρι? ?π? ?δ?. ?δη καταγγέλλεται κα? μι? σκληρ? 17χρονη ?ς συνένοχη! Σ? λίγο διάστημα δικτύωσαν ?λην τ?ν γ?. Παιδιά μου, τ? ?πέροχο διαδίκτυο σήμερα διαθέτει φοβερ? δύναμι. Ν? τ? κυβερν?τε κα? ν? μ? σ?ς κυβερν?. Σ?ν μι? ?όρατη ?ράχνη, τ? δολοφονικ? παιχνίδι τ?ς ΜΠΛΕ ΦΑΛΑΙΝΑΣ ?πλωσε τ? δίχτυ της σ? ?λον τ?ν κόσμο. Δυστυχ?ς νέα παιδιά, ?γόρια κα? κορίτσια, πο? ?ναζητο?ν τ? ?γνωστο, τ? παράξενο κα? τ? σκληρό, δοκίμασαν τ?ς φιλικ?ς συνταγές του στ?ν ?ρχή, μέχρι πο? ?ρχισε ? πίεσι κα? ? ?κβιασμός. ?κε? πλέον βρ?καν α?τ? πο? δ?ν ?πελόγιζαν. Α?τοκτόνησαν. Μετ? τ? ΜΠΛΕ ΦΑΛΑΙΝΑ τ?ς ?μέρες α?τές, ?λλα δαιμονικ? μυαλά, ?νεκάλυψαν κα? τ?ν ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ. Τ? κρ?μα! Ε?τυχ?ς ?μως πο? ?πεμβαίνουν ?μέσως ο? δικαστικ?ς κα? διωκτικ?ς ?ρχ?ς το? ?λεκτρονικο? ?γκλήματος κα? προλαβαίνουν τ?ν χαλασμ? τ?ς Νεολαίας μας.

?γαπητά μας παιδιά. ?γαπητοί μας ?κπαιδευτικοί. Ε?χομαι ν? προκόπτη ? γν?σι στ? σχολε?ο σας. Περισσότερο ?μως ε?χομαι ν? προκόπτουν ο? ψυχές τ?ν παιδι?ν μας. Γεγονότα σ?ν το?το τ?ς ΜΠΛΕ ΦΑΛΑΙΝΑΣ ? το?  ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ θ? πρέπει ν? μ?ς κρατο?ν ?γρυπνους στ?ν ?παλξι τ?ν ψυχ?ν μας. Κα? ο? δάσκαλοι ν? ?νημερώνουν τ? παιδιά, ?λλ? κα? ο? μαθητ?ς ν? ?μπιστεύονται το?ς καθηγητές τους. Ρωτ?στε το?ς καθηγητές σας, παιδιά μου. Θ? σ?ς πο?ν τ?ν ?λήθεια. Θ? σ?ς προφυλάξουν ?π? ?λων τ?ν ε?δ?ν τ?ς παγκόσμιες ?ράχνες πο? ?πιζητο?ν τ? κακό σας. Ο? δάσκαλοί σας χαίρονται μ? τ?ς ?πιτυχίες σας, ?λλ? θλίβονται κα? γι? ?ποιο κακ? σ?ς ε?ρη. Πόσες φορ?ς ?λόκληρες τάξεις παιδι?ν μαζ? μ? το?ς καθηγητές των ?λθαν στ?ν ?κκλησία, γι? ν? κάνουμε παράκλησι γι? ?να συμμαθητή τους, πο? ε?χε πάθει βαρ? ?τύχημα;

?γαπητά μου παιδιά. ?γαπητοί μου ?κπαιδευτικοί.

Τελειώνω μ? τ?ν ?ραία φράσι πο? βάζει στ? χείλη ?ν?ς θυμόσοφου γέροντα ? Στρατ?ς Μυριβήλης στ? ?πέροχο διήγημά του ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΝΑ. Κάποτε, λέει, «?με?ς ο? ?νθρ?ποι πρέπει ν? ?κουμπήσουμε στ? ραβδ? το? Θεο?». Π?ιδιά μου, ?χετε ν? ?κουμπήσετε. Ε?ναι ο? γονε?ς σας πο? ?γωνιο?ν κα? κοπιάζουν γι? σ?ς. Ε?ναι ο? δάσκαλοί σας πο? σμιλεύουν τ?ς ψυχές σας. Τέλος ε?ναι κα? τ? «ραβδ? το? Θεο?». Α?τ? ε?ναι ? ?γία μας ?κκλησία, ο? ?ερε?ς μας, τ? ?γιο Ε?αγγέλιο, τ? κατηχητικό, ? προσευχή, ? ?ξομολόγησι, ? θεία κοινωνία! ?κουμπ?στε μ? σιγουρι? σα?τ? τ? ?για στηρίγματα κα? καμμι? ΜΠΛΕ διαβολοΦΑΛΑΙΝΑ δ?ν θ? τολμήση ν? σ?ς ?γγίξη.

Τότε ? προκοπή σας θ? ε?ναι «φανερ? σ? ?λους».

Ε?χομαι σ? ?λους σας καλ? κα? ε?λογημένη χρονι?

? πνευματικ?ς Πατέρας σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

? ? Φλωρίνης, Πρεσπ?ν & ?ορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Ακολουθήστε μας και διαδώστε...